در ادمان تمامی فعالیت ها از ابتدا تا انتها براساس استانداردهای موجود در صنعت انجام می پذیرد. در بخش زعفران نیز براساس استاندارد ملی ایران و همچنین استاندارد ۳۶۳۲ تمام فعالیت های تولید در حال انجام می باشد.
همچنین این شرکت مجهز به آزمایشگاه اکرودیته می باشد و در طول فرآیند تولید تمامی آزمایش های لازم صورت می گیرد.