کاشت

آبیاری

برداشت : چیدن گل ها / جدا کردن کلاله/خشک کردن زعفران

انتقال به کارخانه

انجام آزمایشات اولیه :

 تایید--- ورود به کارخانه به منظور بسته بندی

عدم تایید---- عودت به کشاورز

 

بسته بندی

کنترل کیفیت در حین بسته بندی

 

 

انجام تمامی آزمایشات در مرحله ۶ پس از بسته بندی محصول

 

 

نگهداری و ارسال به مشتری