کاشت

آبیاری

برداشت : چیدن گل ها / جدا کردن کلاله/خشک کردن زعفران

انتقال به کارخانه

انجام نمونه برداری و ازمون های مورد نیاز

 انبارش در قسمت مواد اولیه --- ورود به کارخانه به منظور بسته بندی

مرجوع --- عودت به کشاورز

 

بسته بندی

سورت اولیه

توزین

سورت ثانویه

کنترل کیفیت در حین بسته بندی

 

 

انجام نمونه برداری و ازمون مجدد

 

 

درب بندی و جعبه گذاری

 

 

چک و بازرسی محصول اماده تحویل به انبار