کار تیمی

صداقت

 

اعتماد

 

زندگی پایدار

 

توجه به مشتری

 

کیفیت

 

شور و اشتیاق به کار و خدمت رسانی که نه تنها از ۵۰ سال گذشته با تاسیس شرکت کمرنگ نشده است بلکه در قلب تمامی فعالیت های سازمان وجود دارد.